המשנה 12 תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 8 קומות 28 דירות

צפי אכלוס: פברואר 2027

אזור: בבלי

אדריכל: וקס דוידוב

סטטוס: בתכנון

היקף: 8 קומות 28 דירות

צפי אכלוס: פברואר 2027

אזור: בבלי

אדריכל: וקס דוידוב

הריסת בניין בן 16 דירות קיימות ובניין בניין חדש מהיסוד בן 28 דירות

פרויקטים נוספים